2007/Jan/25

หิ น สี ดำ ที่ ใ ห้ พ ลั ง ง า น แ ท น น้ำ มั น

ถ่ า น หิ น คื อ อ ะ ไ ร
ถ่านหินคือหินตะกอนชนิดหนึ่งมีสีดำ หรือสีน้ำตาลที่สามารถติดไฟได้
ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจนเป็นหลัก

กำ เ นิ ด ถ่ า น หิ น
ถ่านหินเกิดจากการทับถมกันของซากพืชตามธรรมชาติ
เป็นเวลานานนับล้านปีจนถึงร้อยล้านปี
เมื่อได้รับแรงกดดันและความร้อน รวมทั้งการกระทำของจุลินทรีย์
จะทำให้ซากพืชเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารประกอบคาร์บอน
เกิดเป็นชั้นของถ่านหินชั้นต่างๆ

แ ห ล่ ง ก ำ เ นิ ด ถ่ า น หิ น
ได้แก่บริเวณที่ลุ่มชายฝั่ง บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
บริเวณทะเลสาบ และปากอ่าว บริเวณที่ราบตะกอนน้ำพัดพา และบริเวณแอ่งในหุบเขา

ก า ร จ ำ แ น ก ถ่ า น หิ น
พิจารณาจากปริมาณคาร์บอน หรือค่าความร้อนที่ได้จากการเผาถ่านหิน ดังนี้..

1. แอนทราไซท์ : เป็นถ่านหินที่สมบูรณ์ที่สุด มีเนื้อแข็ง สีดำ
มีความวาวแบบกึ่งโลหะ ให้ความร้อนสูงที่สุด แต่ติดไฟยาก
ให้เปลวสีน้ำเงิน ไม่มีควัน

2. บิทูมินัส : ให้คุณภาพรองจากแอนทราไซท์ มีเนื้อแข็ง
สีน้ำตาลถึงดำ ลักษณะมันวาว เมื่อเผาจะเกิดควันมาก

3. ซับบิทูมินัส : เป็นถ่านหินที่มีสีดำคล้ายขี้ผึ้ง ให้ความร้อนน้อยกว่า
สองประเภทแรกแต่มีปริมาณความชื้นและออกซิเจนสูงกว่า

4. ลิกไนต์ : เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำ มีเนื้อแข็ง สีน้ำตาลเข้มหรือดำ
ไม่ค่อยมีโครงสร้างพืชปรากฎให้เห็น ปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูง

5. พีท : เป็นผลิตผลชั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน
จัดอยู่ในประเภทที่คุณภาพต่ำที่สุด ปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูง
เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดีใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ถ่ า น หิ น

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทนน้ำมัน
ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่นอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมบ่มใบยาสูบ อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ฯลฯ

------ ------------------------ -----

หินน้ำมัน
หินน้ำมัน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยอินทรียวัตถุในรูปของสารที่เรียกว่า คีโรเจน (Kerogen) และคีโรเจนนี้เอง เมื่อถูกทำให้ร้อนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ประมาณ 500 องศาเซลเซียส จะให้น้ำมันและก๊าซไฮโดรคาร์บอนออกมา สำหรับการเกิดของหินน้ำมันนั้น เกิดจากพวกพืชและสัตว์ที่ตายแล้ว ซึ่งได้สะสมรวมกันกับเศษหินดินทรายต่าง ๆ อยู่ในที่ที่เคยเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วไปมาก่อน เมื่อเวลาได้ผ่านไปนานนับล้านปี พวกอินทรียวัตถุอันได้แก่ ซากพืชและสัตว์ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ก็จะแปรสภาพเป็นสารคล้ายยางเหนียว ๆ หรือที่เรียกว่า คีโรเจน ส่วนเศษหินดินทรายต่าง ๆ ซึ่งมีสารคีโรเจนอยู่ด้วยนี้ ก็แปรสภาพเป็นหินตะกอนออกสีเข้ม เรียกว่า หินน้ำมัน
กรรมวิธีของการสกัดหรือผลิตน้ำมันจากหินน้ำมัน เริ่มต้นด้วยการเปิดผิวดิน เพื่อขุดตักเอาหินน้ำมันออกมาบดให้ได้ขนาด แล้วป้อนไปยังโรงงาน ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนรูปของสารคีโรเจนให้กลายเป็นไอของไฮโดร์คาร์บอน ไอของไฮโดรคาร์บอนนี้ก็จะถูกแยกออกไป ทำให้กลายเป็นของเหลว และนำเอาของเหลวที่ได้นำไปทำการกลั่น ณ โรงกลั่นต่อไป จากกรรมวิธีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันจากหินน้ำมัน จะก่อให้เกิดปัญหาสภาพมลภาวะตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของฝุ่นละอองที่ปลิวขึ้นไปสู่บรรยากาศ และการทิ้งกากหินน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีแล้ว
แหล่งหินน้ำมันที่พบในโลกปัจจุบัน และอาจสามารถสกัดและผลิตน้ำมันได้คุ้มค่า ได้แก่ แหล่งหินน้ำมันในสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมบริเวณของมลรัฐโคโรลาโด ไวโอมิ่ง ยูท่าห์ โดยสามารถให้น้ำมันถึง 240 ลิตรต่อเมตริกตัน แหล่งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง และนับว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตและสกัดน้ำมันจากหินน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แก่ แหล่งในประเทศจีน โดยหินน้ำมันสามารถให้น้ำมันได้ถึง 320 ลิตรต่อเมตริกตัน
สำหรับในประเทศไทย ได้มีการค้นพบแหล่งหินน้ำมันที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจากการศึกษาวิเคราะห์สกัดหินน้ำมัน พบว่า ให้ปริมาณน้ำมันเฉลี่ยโดยประมาณ 5% โดยน้ำหนัก หรือประมาณ 52 ลิตรต่อหินน้ำมัน 1 เมตริกตัน

Comment

Comment:

Tweet


#9 by ะำำะ (202.143.130.145) At 2013-07-19 11:27,
น่ารักจัง
#8 by (1.46.110.144) At 2010-09-12 18:05,
#7 by ปลาย (114.128.63.136) At 2009-08-16 18:04,
Dear Sir/ Madam Date-: 21/11/08
We are pleased to offer as follows: Fax-:
Quality: Indonesian steam coal in bulk
Quantity: ……………………… mts +/- 10% at seller's option.
Specs:
TM (ARB): 36% typical rejection above 39%
IM (ADB): 14 - 20% typical
Sulphur (ADB): 0.8% max rejection above 1%
Ash (ADB): 8% max
Volatile Matter (ADB):39 - 43%
GCV (ADB): 5400 kcal/kg +/- 100 rejection below 5100 kcal/kg
Fixed Carbon - by difference
Size - 0 / 50 mm.
HGI: 45 - 60
No bonus on moisture. Bonus/penalty to be applicable for GCV in the event same is more than 5600 or less than 5400 kcal/kg
Price - USD 55.00 pmt CIFFO Pmt Kohsichang , Thailand
Discharge Rate: 8,000 mts. pwwd shnc
NOR to be tendered ATDN shinc with 12 hours Turntime
Dem-des as per charter party
Shipment - Within 31st December, 2008
Quality and Quantity final at loadport as per independent inspection Agency
Payment terms -100% basis irrevocable, confirmed L/C from a prime bank in Thailand payable at sight.
WE CAN ALSO OFFER SIMILAR COAL OF …………….MTS @ THB 2450 PMT AT JETTY OR COAL STOCKPILE AT NAKHON LUANG. PAYMENT TO BE BASIS CASH PRIOR DELIVERY PLUS 20% ADVANCE PAYMENT OR L/C IN THAI BAHT.
Looking forward to your kind confirmation of business enable commence cargo preparation.
Best regards

Somchai Sirichatrat
Materials Manager
66-81-8425367
#6 by somchai (61.90.141.252) At 2008-11-21 12:46,
Atten-: Date-:
We are pleased to offer as follows: Fax-:
Quality: Indonesian steam coal in bulk
Quantity: ……………………… mts +/- 10% at seller's option.
Specs:
TM (ARB): 36% typical rejection above 39%
IM (ADB): 14 - 20% typical
Sulphur (ADB): 0.8% max rejection above 1%
Ash (ADB): 8% max
Volatile Matter (ADB):39 - 43%
GCV (ADB): 5400 kcal/kg +/- 100 rejection below 5100 kcal/kg
Fixed Carbon - by difference
Size - 0 / 50 mm.
HGI: 45 - 60
No bonus on moisture. Bonus/penalty to be applicable for GCV in the event same is more than 5600 or less than 5400 kcal/kg
Price - USD 55.00 pmt CIFFO Pmt Kohsichang , Thailand
Discharge Rate: 8,000 mts. pwwd shnc
NOR to be tendered ATDN shinc with 12 hours Turntime
Dem-des as per charter party
Shipment - Within 31st December, 2008
Quality and Quantity final at loadport as per independent inspection Agency
Payment terms- 100% basis irrevocable, confirmed L/C from a prime bank in Thailand payable at sight.
WE CAN ALSO OFFER SIMILAR COAL OF …………….MTS @ THB 2450 PMT AT JETTY OR COAL STOCKPILE AT NAKHON LUANG. PAYMENT TO BE BASIS CASH PRIOR DELIVERY PLUS 20% ADVANCE PAYMENT OR L/C IN THAI BAHT.
Looking forward to your kind confirmation of business enable commence cargo preparation.
Best regards

Somchai Sirichatrat
Materials Manager
66-81-8425367
#5 by somchai (61.90.141.252) At 2008-11-21 12:44,
#4 by ~tunareeht~ At 2008-07-13 07:55,
#3 by ~tunareeht~ At 2008-07-13 07:55,
เหอะๆ
ตอนนั้นมันอยู่รรอ่ะ
แล้วไม่มีแฟลชได้ไว้ก๊อบ
เลยเอางานใส่ไดอารี่
ฉลาดปะล่ะ
อิอิ ฉลาดเนาะ เหอะๆ
ขอบคุณนะที่มาเม้นให้ทุกครั้งเลย...
โหๆๆๆๆ กวาง.... มะมีไรจาอัพเลยเอางาน วิทย์กาย มาใส่เนี่ยนะ เอิ๊กๆๆ สู้ๆๆๆ
#1 by aoomthehero At 2007-01-25 19:47,