2006/Dec/17

ยศPointเครื่องหมายยศ
ทหารฝึก 0-3499
พลทหาร 3500-4055
สิบตรี 4056-4666
สิบโท 4667-5338
สิบเอก 5339-6077
จ่าสิบตรี ขั้น16078-6890
จ่าสิบตรี ขั้น26891-7785
จ่าสิบตรี ขั้น37786-8769
จ่าสิบตรี ขั้น48770-9852
จ่าสิบตรี ขั้น59853-11042
จ่าสิบโท ขั้น111043-12352
จ่าสิบโท ขั้น212353-13793
จ่าสิบโท ขั้น313794-15378
จ่าสิบโท ขั้น415379-17121
จ่าสิบโท ขั้น517122-19039
จ่าสิบเอก ขั้น1 19040-21149
จ่าสิบเอก ขั้น2 21150-23469
จ่าสิบเอก ขั้น323470-26022
จ่าสิบเอก ขั้น426023-28829
จ่าสิบเอก ขั้น528830-31918
ร้อยตรี ขั้น131919-35315
ร้อยตรี ขั้น235316-39392
ร้อยตรี ขั้น339393-44284
ร้อยตรี ขั้น444285-50155
ร้อยตรี ขั้น550156-57200
ร้อยโท ขั้น157201-65654
ร้อยโท ขั้น265655-75798
ร้อยโท ขั้น375799-87972
ร้อยโท ขั้น487973-102580
ร้อยโท ขั้น5102581-120110
ร้อยเอก ขั้น1120111-141145
ร้อยเอก ขั้น2141146-166388
ร้อยเอก ขั้น3166389-196680
ร้อยเอก ขั้น4196681-233029
ร้อยเอก ขั้น5233030-276649
พันตรี ขั้น1276650-328993
พันตรี ขั้น2328994-391805
พันตรี ขั้น3391806-467180
พันตรี ขั้น4467181-557630
พันตรี ขั้น5557631-666169
พันโท ขั้น1666170-796417
พันโท ขั้น2796418-952714
พันโท ขั้น3-
พันโท ขั้น4-
พันโท ขั้น5-
พันเอก ขั้น1-
พันเอก ขั้น2-
พันเอก ขั้น3-
พันเอก ขั้น4-
พันเอก ขั้น5-
พลจัตวา ขั้น1-
พลจัตวา ขั้น2-
พลจัตวา ขั้น3-
พลจัตวา ขั้น4-
พลจัตวา ขั้น5-
พลตรี ขั้น1-
พลตรี ขั้น2-
พลตรี ขั้น3-
พลตรี ขั้น4-
พลตรี ขั้น5-
พลโท ขั้น1-
พลโท ขั้น2-
พลโท ขั้น3-
พลโท ขั้น4-
พลโท ขั้น5-
พลเอก ขั้น1-
พลเอก ขั้น2-
พลเอก ขั้น3-
พลเอก ขั้น4-
พลเอก ขั้น5-